Kallelse till års- och administrationsmöte

Kallelse till års- och administrationsmöte

Kallelse till års- och administrationsmöte

Alla församlingsmedlemmar i Betelförsamlingen i Jönåker kallas härmed till 2018 års ordinarie års- och administrationsmöte i Betelkyrkan i Jönåker 18 mars kl 10:00.

Ärenden

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande
 • Val av sekreterare
 • Val av två justeringsmän
 • Mötets stadgeenliga utlysande
 • Fastställande av dagordningen
 • Föregående mötets protokoll
 • Revisionsberättelse för Betelförsamlingen
 • Årsberättelse för Betelförsamlingen
 • Ansvarsfrihet för styrelse och kassörer för verksamhetsåret 2017
 • Förtroendeprövning av församlingens andliga ledarskap
 • Val av tjänster för Betelförsamlingen
 • Boksluts- och revisionsberättelse för Betelhemmet
 • Verksamhetsberättelse Betelhemmet
 • Ansvarsfrihet för Betelhemmets styrelse för verksamhetsåret 2017
 • Förslag till nya stadgar för stiftelsen Betelhemmet
 • Val av tjänster för Betelhemmet
 • Hälsningar och tack till årsmötet
 • Preliminär planering för perioden april – juli 2018
 • Årets församlingshelg
 • Övriga frågor
 • Nästa möte
 • Mötets avslutande

Se även pdf-fil nedan.